نام انگلیسی قطعه: SWITCH ASSY, FOLD SEAT


شماره فنی: 8419048010C0

کد قطعه: 84190-48010-C0

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020