نام انگلیسی قطعه: KNOB, SWITCH


شماره فنی: 8481130061

کد قطعه: 84811-30061

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8481130060

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020