نام فارسی قطعه: سوئیچ

نام انگلیسی قطعه: SWITCH ASSY, BACK DOOR OPENER


شماره فنی: 8484028050

کد قطعه: 84840-28050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020