نام انگلیسی قطعه: RUBBER, WIPER BLADE, RH


شماره فنی: 8521348021

کد قطعه: 85213-48021

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8521348020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020