نام فارسی قطعه: لوله مخزن شیشه شوی

نام انگلیسی قطعه: HOSE, INLET


شماره فنی: 8531648270

کد قطعه: 85316-48270

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020