نام فارسی قطعه: چشم شیشه شوی چراغ

نام انگلیسی قطعه: VALVE, WINDSHIELD WASHER HOSE


شماره فنی: 8532112040

کد قطعه: 85321-12040

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW
تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXMBW
تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXGBW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020