نام انگلیسی قطعه: HOSE ASSY, WINDSHIELD WASHER, NO.2


شماره فنی: 8537048510

کد قطعه: 85370-48510

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020