نام انگلیسی قطعه: NOZZLE & HOSE ASSY, FR WASHER


شماره فنی: 8538048221

کد قطعه: 85380-48221

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020