نام انگلیسی قطعه: CLAMP NO.1 (FOR WINDSEIELD WASHER)


شماره فنی: 8538748470

کد قطعه: 85387-48470

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020