نام انگلیسی قطعه: SOCKET ASSY, POWER OUTLET, NO.3


شماره فنی: 8553048120

کد قطعه: 85530-48120

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020