نام انگلیسی قطعه: RELAY ASSY, DOUBLE LOCK DOOR CONTROL


شماره فنی: 8597048040

کد قطعه: 85970-48040

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW
تویوتا  /  c hr / NGX10L-AHXEXW
تویوتا  /  c hr / NGX10L-AHXGXW
تویوتا  /  c hr / NGX10L-AHXNXW
تویوتا  /  c hr / NGX50L-AHXGXW
تویوتا  /  c hr / ZYX10L-AHXEBW
تویوتا  /  c hr / ZYX10L-AHXGBW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020