نام فارسی قطعه: اسپیکر

نام انگلیسی قطعه: SPEAKER ASSY, FRONT NO.2


شماره فنی: 8616030D90

کد قطعه: 86160-30D90

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020