نام انگلیسی قطعه: SPEAKER ASSY, FRONT NO.3


شماره فنی: 8616030E60

کد قطعه: 86160-30E60

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020