نام انگلیسی قطعه: CRADLE ASSY, MOBILE WIRELESS CHARGER


شماره فنی: 861C048031

کد قطعه: 861C0-48031

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

861C048030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020