نام انگلیسی قطعه: COMPUTER, STEERING VIBRATION


شماره فنی: 864A148011

کد قطعه: 864A1-48011

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

864A148010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / ASV60L-BETGKW
لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKW
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBA
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBW
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTA
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020