نام انگلیسی قطعه: TRANSCEIVER ASSY, TELEPHONE


شماره فنی: 8674048100

کد قطعه: 86740-48100

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020