نام انگلیسی قطعه: ANTENNA ASSY, NAVIGATION


شماره فنی: 8686030310

کد قطعه: 86860-30310

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 8686030350
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020