نام فارسی قطعه: رادیاتور سیستم تهویه

نام انگلیسی قطعه: RADIATOR ASSY, AIR CONDITIONER


شماره فنی: 8705030640

کد قطعه: 87050-30640

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 8705030641
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020