نام انگلیسی قطعه: DUCT SUB-ASSY, AIR, NO.1


شماره فنی: 8721130500

کد قطعه: 87211-30500

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020