نام فارسی قطعه: سنسور

نام انگلیسی قطعه: SENSOR, BLIND SPOT MONITOR, RH


شماره فنی: 8816248032

کد قطعه: 88162-48032

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020