نام فارسی قطعه: کمپرسور کولر

نام انگلیسی قطعه: COMPRESSOR ASSY, COOLER


شماره فنی: 883203A460

کد قطعه: 88320-3A460

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

883203A380

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020