نام انگلیسی قطعه: PACKING, COOLING UNIT, NO.2


شماره فنی: 8857852131

کد قطعه: 88578-52131

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8857852130

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  IS / AVE30L-AEXLH
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHW
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHV
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHA
لکسوس  /  IS / ASE30L-AEZLZV
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLH
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020