نام انگلیسی قطعه: PIPE SUB-ASSY, SUCTION


شماره فنی: 8870730A41

کد قطعه: 88707-30A41

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8870730A40

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020