نام انگلیسی قطعه: SENSOR, TRANSMISSION REVOLUTION


شماره فنی: 894130C010

کد قطعه: 89413-0C010

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 894130C011
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHV
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHW
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHA
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-NKASKV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-EKASKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GPANKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ150L-GKAEKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020