نام انگلیسی قطعه: SENSOR, AIR FUEL RATIO, NO.2


شماره فنی: 8946748330

کد قطعه: 89467-48330

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020