نام فارسی قطعه: سنسور میزان روغن موتور

نام انگلیسی قطعه: SENSOR, ENGINE OIL LEVEL


شماره فنی: 8949130061

کد قطعه: 89491-30061

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8949130060

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHV
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHW
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHA
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLHV
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLH

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020