نام فارسی قطعه: باتری ریموت سوئیچ

نام انگلیسی قطعه: BATTERY, TRANSMITTER


شماره فنی: 8974550020

کد قطعه: 89745-50020

قیمت: 1,533,600 ریال

22 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8974545010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / AVV60L-BEXGBW
لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKC
لکسوس  /  ES / ASV60L-BETGKC
لکسوس  /  ES / ASV60L-BETGKV
لکسوس  /  ES / ASV60L-BETGKW
لکسوس  /  ES / AVV60L-BEXGBC
لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKW
لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKV
لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHA
لکسوس  /  IS / AVE30L-AEXLH
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHV
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHW
لکسوس  /  IS / ASE30L-AEZLZV
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLH
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLHV
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTA
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTV
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBA
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBV
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTW
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW
تویوتا  /  پریوس / ZVW50L-AHXEBV
تویوتا  /  پریوس / ZVW50L-AHXEBW
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-CNTGKK
تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXMBW
تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXGBW
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGK
تویوتا  /  یاریس / NCP150L-BEPGKV
تویوتا  /  یاریس / NCP150L-AHPGKV
تویوتا  /  یاریس / NHP130L-CHXNBW
تویوتا  /  یاریس / NHP130L-CHXSBW
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GPANKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV
تویوتا  /  کمری / ASV50L-DETSKV
تویوتا  /  کمری / ASV50L-DETNKV
تویوتا  /  کمری / AVV50L-CEXGBA
تویوتا  /  کمری / AVV50L-CEXNBA
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETGKV
تویوتا  /  کمری / AVV50L-AEXNBW
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETSKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEPNKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEXNKV
تویوتا  /  c hr / NGX10L-AHXEXW
تویوتا  /  c hr / NGX10L-AHXGXW
تویوتا  /  c hr / NGX10L-AHXNXW
تویوتا  /  c hr / ZYX10L-AHXEBW
تویوتا  /  c hr / NGX50L-AHXGXW
تویوتا  /  c hr / ZYX10L-AHXGBW
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETDKV
تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTGKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGKV
تویوتا  /  یاریس / NCP150L-CEPGKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 22
قیمت: 1,533,600 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020