نام انگلیسی قطعه: TAPE, RAIN SENSOR


شماره فنی: 8994442020

کد قطعه: 89944-42020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW
تویوتا  /  پریوس / ZVW50L-AHXEBV
تویوتا  /  پریوس / ZVW50L-AHXEBW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020