نام فارسی قطعه: کیت شیلنگ چراغ شوی

نام انگلیسی قطعه: HOSE, HEADLAMP CLEANER, NO.1


شماره فنی: 9007515087

کد قطعه: 90075-15087

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBA
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBV
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXEBW
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXEBC
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBC
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020