نام انگلیسی قطعه: BOLT (FOR FRONT OIL PUMP SETTING)


شماره فنی: 9010508198

کد قطعه: 90105-08198

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
تویوتا  /  راوفور / ACA33L-ANPGKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-CEAGKA
تویوتا  /  کرولا / ZZE122L-AEPDKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEPDKV
تویوتا  /  کرولا / ZRE173L-GEPNKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020