نام انگلیسی قطعه: BOLT (FOR TRANSFER RING GEAR)


شماره فنی: 9010511043

کد قطعه: 90105-11043

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020