نام انگلیسی قطعه: BOLT (FOR TRANSFER & TRANSAXLE SETTING)


شماره فنی: 9010512228

کد قطعه: 90105-12228

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020