نام انگلیسی قطعه: BOLT (FOR REAR AXLE BEARING CASE RH)


شماره فنی: 9010514097

کد قطعه: 90105-14097

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020