نام انگلیسی قطعه: BOLT, HEXAGON(FOR DRIVE PLATE SETTING)


شماره فنی: 90105A0022

کد قطعه: 90105-A0022

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 9010510048
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
تویوتا  /  کرولا / ZZE142L-AEPDKV
تویوتا  /  کرولا / ZZE142L-AEPNKV
تویوتا  /  کرولا / ZZE141L-AEPDKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
تویوتا  /  اریون / GSV40L-JETGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020