نام انگلیسی قطعه: BOLT, STUD (FOR TRANSFER & TRANSAXLE SETTING)


شماره فنی: 9011612051

کد قطعه: 90116-12051

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020