نام انگلیسی قطعه: WASHER, NO.2 (FOR PROPELLER SHAFT & DIFFERENTIAL SETTING)


شماره فنی: 9020410002

کد قطعه: 90204-10002

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 9056010H00
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020