نام انگلیسی قطعه: RING, O(FOR REAR HEIGHT CONTROL TUBE NO.11)


شماره فنی: 9030104006

کد قطعه: 90301-04006

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
تویوتا  /  پرادو / GRJ120L-GKAGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020