نام انگلیسی قطعه: RING, O(FOR FUEL INJECTOR)


شماره فنی: 9030107024

کد قطعه: 90301-07024

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  یاریس / NCP11L-BEPRKV
تویوتا  /  یاریس / NCP11L-BEPRK
تویوتا  /  اریون / MCV36L-DEMGKV
تویوتا  /  اریون / MCV36L-DEPGKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-AEANKA
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEADKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-CEMSKA
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEANKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-CEAGKA
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMDKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMSKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMNKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEASKV
تویوتا  /  کرولا / ZZE122L-AEMNKV
تویوتا  /  کرولا / ZZE122L-AEPDKV
تویوتا  /  هایس / TRH221L-MBMDKV
تویوتا  /  هایس / TRH203L-REMDKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ120L-GKPEKV
تویوتا  /  لندکروز / FZJ100L-GCPNKV
تویوتا  /  لندکروز / FZJ100L-GNPNKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ125L-GJPEKV
تویوتا  /  یاریس / NCP92L-BEPRKV
تویوتا  /  یاریس / NCP90L-AHPRKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020