نام انگلیسی قطعه: RING, O(FOR CLUTCH BALANCER)


شماره فنی: 9030199181

کد قطعه: 90301-99181

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / ASE30L-AEZLZV
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLH
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLHV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-CNTGKK

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020