نام انگلیسی قطعه: SEAL, OIL DIAPHRAGM


شماره فنی: 9031054003

کد قطعه: 90310-54003

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020