نام انگلیسی قطعه: SEAL, OIL (FOR REAR DIFFERENTIAL CARRIER)


شماره فنی: 9031138068

کد قطعه: 90311-38068

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020