نام فارسی قطعه: کاسه نمد

نام انگلیسی قطعه: SEAL, TYPE T OIL (FOR TRANSFER EXTENSION HOUSING)


شماره فنی: 9031138090

کد قطعه: 90311-38090

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020