نام فارسی قطعه: کاسه نمد

نام انگلیسی قطعه: SEAL, OIL (FOR TRANSFER CASE)


شماره فنی: 9031158009

کد قطعه: 90311-58009

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020