نام انگلیسی قطعه: PLUG (FOR DIFFERENTIAL INSPECTION)


شماره فنی: 9034118069

کد قطعه: 90341-18069

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 9034118032
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020