نام فارسی قطعه: پیچ تخلیه روغن ریفرانسیل جلو

نام انگلیسی قطعه: PLUG, FRONT DIFFERENTIAL DRAIN


شماره فنی: 90341T0003

کد قطعه: 90341-T0003

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRPDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-NKASKV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-EKASKV