نام انگلیسی قطعه: BEARING (FOR REAR DRIVE PINION REAR)


شماره فنی: 9036634019

کد قطعه: 90366-34019

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

9036834049

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020