نام انگلیسی قطعه: BEARING, TAPERED ROLLER (FOR CENTER DIFFERENTIAL CASE)


شماره فنی: 9036638020

کد قطعه: 90366-38020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020