نام انگلیسی قطعه: BEARING (FOR TRANSFER DRIVEN PINION FRONT)


شماره فنی: 9036640105

کد قطعه: 90366-40105

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020