نام انگلیسی قطعه: BEARING(FOR RING GEAR MOUNTING CASE)


شماره فنی: 9036645054

کد قطعه: 90366-45054

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020