نام انگلیسی قطعه: BEARING(FOR COUNTER DRIVE GEAR)


شماره فنی: 9036659001

کد قطعه: 90366-59001

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020